آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
E

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
4531
کلاس پرواز
E

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
نامشخص
شماره پرواز
150
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y